આગરા
સ્થળોનું સુશોભન
સ્થળો, આઉટડોર (પોતાના બાંધકામો, કમાન અને શામિયાણા બંધાવા)
વસ્તુઓનું સુશોભન
તંબુ, પ્રવેશ અને કોરિડોર, કપલ અને મહેમાનોના ટેબલ, આઉટડોર સુશોભન (લૉન, બીચ)
સાધનો
સંગીતના સાધનો, લાઈટ
ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુઓ
ફૂલો, કાપડ, છોડ, ફુગા, લાઈટ, ઝુમ્મર
ભાડા માટે
તંબુ, ફોટો બુથ, ફર્નીચર, ડિશ, ડોલી
અન્ય સેવાઓ
Caterers
થિમેટિક સજાવટ
હા
બોલતી ભાષાઓ
ઇંગલિશ, હિન્દી
Vintaze Entertainments
સંપર્ક માહિતી બતાવો