સ્થળ

Hotel KS Royal

+91 70881 1 1233

The Lodi Tomb – Sikandara, 617, NH2, Tomb of Akbar The Great Area, Sikandra, Agra, Uttar Pradesh 282007, India
+91 70881 11233
+91 70881 11231
https://www.facebook.com/hotelksroyalagra/
hoteltheksroyal@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ