સ્થળ

Usha Kiran Palace Hotel and Towers

+91 562 226 4441

M.G. Road, Pratappura Crosiing, Agra, Uttar Pradesh 282001, India
+91 562 226 4441
+91 562 226 4442
+91 562 226 4443
+91 99977 98002
+91 99977 98010
reservations@cosmosmotels.com
info@cosmosmotels.com
https://www.facebook.com/Ushakiranpalacehotel/
http://www.cosmosmotels.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ