સ્થળ

Hotel C P Palace

+91 562 320 3210

8B/3A Kailash Vihar, Delhi Agra bye pass road, Agra, Uttar Pradesh 282007, India
+91 562 320 3210
https://www.facebook.com/hotelcppalace/
http://www.hotelchandrapushppalace.com/
hotelchandrapushppalace@yahoo.co.in
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ