સ્થળ

Hotel Orbit Inn

+91 562 252 2943

70 & 71, Gandhi Nagar, NH-2, Agra, Uttar Pradesh 282002, India
+91 562 252 2943
+91 96392 81444
orbtininnagra@gmail.com
info@hotelorbitinn.com
http://www.hotelorbitinn.com/
https://www.facebook.com/hotelorbitinn/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ