સ્થળ

Hotel Neelkanth

+91 562 404 3302

89, Bypass Rd, Bhagwan Talkies Chauraha, Indra Puri, New Agra Colony, Agra, Uttar Pradesh 282005 282005 Agra, Uttar Pradesh
+91 562 404 3302
+91 562 405 7543
+91 96392 83108
hotelneelkanth@ymail.com
http://hotelneelkanthagra.in/
https://www.facebook.com/hotelneelkanthagra/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ