સ્થળ

Hotel Kanha Continental

+91 562 404 1656

Tourist Complex Area, Hotel Lane, 6 Bansal Nagar, Fatehabad Road, Agra, Uttar Pradesh 282001, India
+91 562 404 1656
+91 94570 00007
+91 94121 57322
hotelkanhacontinental@yahoo.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ