સ્થળ

Hotel Karan Vilas

+91 80571 5 2723

Opposite Hotel J. P. Palace, Fatehabad Rd, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh 282001, India
+91 80571 52723
+91 562 223 3881
info@hotelkaranvilas.com
http://www.hotelkaranvilas.com/
https://www.facebook.com/hotelkaranvilas/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ