સ્થળ

Hotel Samovar

+91 97209 5 0194

Opp ITC Hotel Mughal, Fatehabad Road, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh 282001
+91 97209 50194
+91 562 223 0503
+91 89796 77711
https://www.facebook.com/SamovarHotel/
http://hotelsamovaragra.com/
hotelsamovar@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ