સ્થળ

Hotel Taj Inn

+91 562 233 0004

18/163, B/4, Taj View X-ing, Fatehabad Road, Agra Uttar Pradesh 282001
+91 562 233 0004
+91 562 406 3082
+91 562 406 3005
reservation@hoteltajinn.com
http://www.hoteltajinn.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ