સ્થળ

Hotel Orient Taj

+91 562 223 7000

Fatehabad Road, Agra, Uttar Pradesh 282004, India
+91 562 223 7000
+91 92583 23810
+91 92583 23824
+91 92583 23820
reservations@orienttaj.com
banquetsales@orienttaj.com
http://www.orienttaj.com/
https://www.facebook.com/orienttaj.orienttaj
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ