ఆగ్రా
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ఇతర సర్వీసులు
Cinematography
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
పరికరం
Canon
ఫోటోగ్రఫిక్ రిపోర్ట్ కొరకు సగటు డెలివరీ సమయం
1 నెల
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹15,000 – 25,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹35,000 – 40,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹15,000 – 25,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹25,000 – 30,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹45,000 – 60,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹35,000 – 40,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹60,000 – 80,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹15,000 – 18,000
సంప్రదాయ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹10,000 – 15,000
క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹15,000 – 20,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
Shiva Art Studio
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి