ఆగ్రా
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹15,000 – 25,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹25,000 – 50,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹25,000 – 50,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹25,000 – 45,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹40,000 – 1,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹45,000 – 60,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹80,000 – 1,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹10,000 – 20,000
సంప్రదాయ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹6,000 – 12,000
క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹10,000 – 15,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఆల్బమ్‌లు1
Brides
6
Abhinav Agarwal
Abhinav Agarwal Photography
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి